Zahtjevi za ESIF zajmove, kredite komercijalnih banaka i bespovratna sredstva najvećim dijelom imaju predefiniran sadržaj. Konkretno, zahtjev za ESIF zajmove i kredite komercijalnih čine predlošci (koje je preporučljivo slijediti) dok je sadržaj prijave za bespovratna sredstva u potpunosti predefiniran. Preporučeni sadržaj poslovnog plana za ESIF zajmove ima 8 poglavlja.

 

1. Podaci o poduzetniku

1.1. Opći podaci

Ovo potpoglavlje je prvi „kontakt“ evaluatora s vama stoga konkretno navedite tko ste, što ste i čime se bavite, uključujući podatke o nazivu i obliku pravnog subjekta, datum upisa u registar, informacije o predmetu poslovanja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD), vlasničku strukturu, organigram, kao i informacije o razvojnom putu (ako je riječ o već postojećem subjektu).

1.2. Podaci o osnivaču j.d.o.o. / d.o.o.-a tj. vlasniku obrta

U sklopu prijave, u dijelu popratna dokumentacija, pošaljite životopis osnivača/vlasnika u Europass formatu dok ovdje navedite glavne „stavke“ s naglaskom na posebna postignuća i dosadašnje radno i projektno iskustvo.

 

2. Polazište

2.1. Nastanak poduzetničke ideje

Kao što i sam naziv govori, ovdje napišite kako ste došli do ideje o pokretanju poslovanja ili proširenju istog. Navedeno, između ostalog, može biti rezultat dobrog poznavanja posla kojeg obavljate ili ste obavljali, sposobnosti prepoznavanja prilika ili nečeg trećeg.

2.2. Vizija i zadaća poduzetničkog pothvata

U misiji pružite kratki odgovor na pitanja „Što radimo“, „Kako?“ i „Za koga?“ dok je vizija vaša zvijezda vodilja.

 

3. Predmet poslovanja

3.1. Opis postojećeg poslovanja

U uvodu ste ukratko (1 ili 2 rečenice) napisali čime se bavite dok ovdje detaljno opišite što zaista radite (nije dovoljno, a s druge strane niti potrebno, navesti cjelokupan popis svih registriranih djelatnosti iz Sudskog registra – ako želite, priložite izvadak iz istog u sklopu popratne dokumentacije). Predmetni odgovor bi trebao uključivati i navođenje portfolia proizvoda i/ili usluga te podatke o fizičkom obujmu poslovanja (za protekle tri fiskalne godine).

3.2. Opis poslovanja i djelatnosti u projektu – postojeći program

Ovdje stavite naglasak na opis poslovnog/ih procesa, opreme, dugotrajne imovine i kapaciteta.

3.3. Imovina i učinkovitost poslovanja

Navedeno prikažite kroz taksativan ispis cjelokupnog popisa dugotrajne imovine (ako navedeno već niste napravili u prethodnom pitanju) te tri tablice koje će biti popraćene kraćim tekstom. Prva tablica treba prikazivati poslovna sredstva i izvore sredstava (= bilanca), druga RDG (račun dobiti i gubitka), a treća pokazatelje uspješnosti poslovanja (likvidnost, zaduženost, aktivnost, ekonomičnost i profitabilnost). Važno je da (ukoliko duže poslujete) prikažete vrijednosti za tri fiskalne godine koje prethode godini predaje zahtjeva za sufinanciranje. Konkretno, ukoliko se zahtjev predaje 2020., onda prikažite podatke za 2017., 2018. i 2019. godinu. 

3.4. Položaj na tržištu nabave

Ovdje je naglasak na opisu vašeg položaja na tržištu nabave s naglaskom na važne ulazne materijale i dobavljače. Poželjno je imati minimalno 3 različita dobavljača „za bilo što“ kako bi se prevenirao problem ovisnosti o samo jednom s obzirom da vas isto može dovesti u velike probleme. Npr. dobavljač ključne sirovine povisi cijenu iste za 40%, a vi nemate izbor nego kupovati od njega. Ili taj isti dobavljač ugasi poslovanje, a vi izgubite izvor sirovine ključne za rad čime se vaša opstojnost dovodi u pitanje.

 

4. Lokacija

4.1. Opis postojeće lokacije

Navedite podatke o sjedištu tvrtke/obrta uključujući (minimalno) podatke o tome da li je riječ o vlastitom ili iznajmljenom prostoru te opišite isti (površina, visina, prilazni putovi, mogućnost dolaska vozila, mogućnost manipulacije robom, parkirna mjesta, itd.). Ako je iznajmljen u sklopu prijave priložite ugovor u dugoročnom najmu, pogotovo kada tražite sredstva za uređenje/adaptaciju. Naglasite ukoliko se sjedište i lokacija investicije razlikuju.

4.2. Opis lokacije projekta

Ukoliko je sjedište tvrtke/obrta ujedno i mjesto investicije na ovo pitanje ne morate odgovoriti. U slučaju da se razlikuju ili se investicija odnosi na novi poslovni prostor odgovorite na sva pitanja na koja ste odgovorili i u prethodnom pitanju. 

4.3. Opis zaštite i utjecaja okoline

Ovdje navedite podatke o tome zahtjeva li proces skupnu ili pojedinačnu zaštitu te što je napravljeno i što se misli napraviti po pitanju zaštite i utjecaja na okoliš. Primjena metode 5S te vođenje „Strategijom održivog razvoja EU“ je dobra baza za dobivanje dodatnih bodova.

 

5. Tehnološko-tehnički elementi pothvata

5.1. Opis strukture ulaganja (tehnička, tehnološka)

Detaljno opišite svaku stavku plana investicije.

5.2. Struktura i broj postojećih zaposlenika

Navedite i objasnite podjelu djelatnika, unazad zadnje tri fiskalne godine (ukoliko je moguće), prema stručnoj spremi, dobi, spolu i funkcijama.

5.3. Struktura, broj i dinamika novozaposlenih

Navedite podatke o kojem je profilu novih djelatnika riječ te kada ih planirate zaposliti. Također, navedite službene podatke o stanju na tržištu rada.

 

6. Tržišna opravdanost

6.1. Tržište nabave

Ako ste detaljno odgovorili na pitanje 3.4. te naveli sve relevantne podatke onda se ovdje ne trebate ponavljati. 

6.2. Tržište prodaje

Ovdje je naglasak na opisu položaja na tržištu prodaje. Navedite podatke o udjelu izvoza (ukoliko postoje) u prihodima od prodaje. Opišite i definirajte ciljana tržišta geografski i sektorski (minimalno). 

Navedite i 10 najvažnijih kupaca te po mogućnosti preslike ugovora s istima. (Po mogućnosti) dostavite nekoliko pisama namjere od novih (potencijalnih) kupaca.

Napravite i analizu konkurencije te navedite glavne konkurentske prednosti vaše tvrtke kao i vaših proizvoda i/ili usluga, uz definiranje marketing miksa (7P).

6.3. Procjena ostvarenja prihoda-tržišta

PRIMJER TABLICE

 

7. Financijski elementi pothvata

7.1. Investicije u osnovna sredstva

Navedite tablično strukturu ulaganja u osnovna sredstva.

7.2. Investicije u obrtna sredstva

Navedite tablično strukturu ulaganja u obrtna sredstva.

7.3. Troškovi poslovanja

Navedite tablično strukturu troškova poslovanja gdje ista (tablica) mora imati minimalno razvrstane troškove prema sljedećim skupinama: (a) materijalni troškovi, (b) troškovi vanjskih usluga, (c) troškovi osoblja te (d) ostali troškovi poslovanja.

7.4. Proračun amortizacije

Navedite tablično proračun amortizacije.

7.5. Izvori financiranja

Navedite tablično izvore financiranja.

7.6. Projekcija računa dobiti i gubitka (dohotka)

Navedite tablično projekciju RDG-a.

7.7. Pokazatelji učinkovitosti i novčani tok

7.7.1. Novčani tok

Navedite tablično novčani tok.

7.7.2. Pokazatelji učinkovitosti

Navedite brojčano (i popratiti narativnim opisom) sljedeće pokazatelje učinkovitosti:

  1.  Pokazatelji likvidnosti, što uključuje koeficijent trenutne likvidnosti, koeficijent ubrzane likvidnosti, koeficijent tekuće likvidnosti te koeficijent financijske stabilnosti.
  2.  Pokazatelji zaduženosti, što uključuje koeficijent zaduženosti, koeficijent vlastitog financiranja, koeficijent financiranja, pokriće troškova kamata, faktor zaduženosti te stupanj pokrića I i II
  3.  Pokazatelji aktivnosti, što uključuje koeficijent obrta ukupne imovine, koeficijent obrta kratkotrajne imovine, koeficijent obrta potraživanja te trajanje naplate potraživanja.
  4.  Pokazatelji ekonomičnosti, što uključuje ekonomičnost ukupnog poslovanja, ekonomičnost prodaje, ekonomičnost redovnog poslovanja, ekonomičnost financiranja te ekonomičnost izvanrednih aktivnosti.
  5.  Pokazatelji profitabilnosti, što uključuje neto profitnu maržu, bruto profitnu maržu, neto rentabilnost imovine, bruto rentabilnost imovine i rentabilnost vlastitog kapitala.
  6.  Pokazatelji investiranja što uključuje (ako je primjenjivo) dobit po dionici-EPS i ukupnu rentabilnost dionice.
  7.  Točku pokrića.

 

8. Zaključna ocjena projekta

Ovdje pružite sažetak cjelokupnog ulaganja.

 

Važno je imati na umu kako je svako poglavlje navedeno s razlogom te jedino sva zajedno pružaju cjelovitu sliku o vama i vašem projektu. Ako ne odgovorite na neko pitanje prijava, u pravilu, neće biti automatski odbijana, ali isto nije preporučljivo (pogotovo ako je riječ je „važnom“ poglavlju). S druge pak strane, kvantiteta (u smislu broja riječi/stranica) ne znači nužno i kvalitetu. Ključno je dati kvalitetan prikaz cjelovitog poslovanja koji će biti praćen kvantificiranim, realnim i lako mjerljivim (financijskim) podacima, ciljevima i rezultatima, a kao što je navedeno u tekstu „Ključna pogreška prilikom pisanja poslovnog plana“.

 

Također, na neke dijelove morate obratiti više pozornosti nego na ostale. Npr. dio o viziji i misiji daje uvid u to gdje se vidite u nadolazećem razdoblju i kako navedeno planirate ostvariti, ali isto nije jednako važno kao i npr. poglavlje koje se odnosi na prodaju u kojem, između ostalog, trebate detaljno objasniti ciljano tržište (geografski, sektorski, …) i target skupinu. Sukladno tome, ukoliko je moguće nemojte preskakati niti jedno poglavlje ili potpoglavlje, ali nikako nemojte pisati „samo da nešto napišete“.