Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) pokrenula je 2016. godine Program ESIF Mikro i Mali zajmovi koji je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP). Jednostavnim rječnikom, ESIF zajmovi su financijski instrumenti u formi kredita, subvencionirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a namijenjeni poticanju razvoja MSP-ova. S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju i sve manju dostupnost javnih resursa, uz sve manji broj EU natječaja putem kojih se mogu povući bespovratna sredstva (broj istih će se s godinama smanjivati u još većoj mjeri), financijski instrumenti kao što su ESIF zajmovi imaju te će imati sve značajniju ulogu u budućnosti za zatvaranje financijskih konstrukcija (vaših) projekata. Korisnost i važnost ovih zajmova ogleda se i u razlici između kamatnih stopa ESIF zajmova u odnosu na kamatne stope komercijalnih banaka pri čemu je ta razlika uvelike značajna (i do 8 postotnih bodova). Ako govorimo o apsolutnim brojkama, uspješno prijavljivanje za ESIF zajam će vam donijeti uštedu od nekoliko tisuća pa čak i desetina tisuća eura (ovisno o roku otplate samoga zajma) u odnosu na kredit komercijalne banke.

ESIF zajmovi se dijele na mikro i male, kao i na zajmove za investicije odnosno za obrtna sredstva (sveukupno 3 različita programa). Konkretno, riječ je o:

  • ESIF mikro investicijski zajam
  • ESIF mali investicijski zajam
  • ESIF mikro zajam za obrtna sredstva

 

Glavne odrednice ESIF zajmova?

Koji su minimalni, a koji maksimalni iznosi sredstava za koje se može aplicirati?
Minimalan iznos je 1.000,00 EUR, ako je riječ o mikro zajmu za investicije ili obrtna sredstva tj. 25.000,01 EUR ako je riječ o malom investicijskom zajmu.
Maksimalan iznos je 25.000,00 EUR ako je riječ o mikro zajmu za investicije ili obrtna sredstva tj. 50.000,00 EUR ako je riječ o malom investicijskom zajmu.

Visina kamatnih stopa?
Kamatne stope se određuju prema Indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave, a kako je niže navedeno. Iste variraju od 0,5% do 3,5%, ovisno o kojem je programu riječ, a manje su do 3 postotna boda kada je riječ o investicijskim zajmovima, u odnosu na zajam za obrtna sredstva.

Indeks razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave

Mikro investicijski zajam

Mikro zajam za obrtna sredstva

Mali investicijski zajam

 III. i IV. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave - županija

 1,5 %

 3,5 %

 1,5 %

 II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija

 1,0 %

 2,5 %

 1,0 %

 I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija

 0,5 %

 1,5 %

 0,5 %

Postoji li opcija počeka?
Opcija počeka postoji kod sva tri programa. Kod investicijskih zajmova poček je moguć do 12 mjeseci (ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine) dok je kod zajma za obrtna sredstva moguć do 6 mjeseci (ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine).

Koji je rok otplate?
Rok otplate je različit za svaki od tri programa, a varira od 1 do 10 godina (uključujući poček):

  • ESIF mikro investicijski zajam – od 1 do 5 godina
  • ESIF mali investicijski zajam – od 1 do 10 godina
  • ESIF mikro zajam za obrtna sredstva – od 1 do 3 godine

Koji su prihvatljivi gospodarski subjekti?
Na ESIF Programe se mogu prijaviti fizičke osobe i MSP-ovi (mikro, mali i srednji poduzetnici). Konkretno, fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt mogu se prijaviti za investicijske zajmove, ali ne i za zajam za obrtna sredstva. Po odobrenju zajma moraju registrirati gospodarski subjekt s obzirom kako se Ugovor o zajmu ugovara isključivo s registriranim gospodarskim subjektom. S druge strane, mikro i mali poduzetnici se mogu prijaviti na sva tri programa dok se srednji poduzetnici mogu prijaviti samo za mali investicijski zajam.

Od ostalih (isključujućih) kriterija bitnih za prijavu, važno je znati kako prihvatljivi poslovni subjekt mora biti registriran i obavljati djelatnost za koju traži zajam (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD), 2007), imati više od 50% privatnog vlasništva, kapitala ili glasačkih prava, imati minimalno 1 zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma, žiro-račun mu ne smije neprekidno biti blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci te ne smije imati nepodmirenih obveza prema državi.

Koje su neprihvatljive djelatnosti?
Prilikom osnivanja poslovnog subjekta isti se registrira za djelatnosti s kojima će baviti. Propozicije ESIF Mikro i Malih zajmova navode kako su određene djelatnosti, prema NKD-u, isključene iz prijave tj. ne mogu se prijaviti za zajam. Konkretno, za ESIF zajmove se ne mogu prijaviti benzinske postaje, djelatnost Taxi službe i iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car), djelatnost cestovnog prijevoza tereta, trgovačke djelatnosti, djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću te poljoprivredne i ribarske djelatnosti.

Što se MOŽE financirati?
Investicijski zajmovi su (primarno) usmjereni na ulaganja u osnovna sredstva (neovisno je li je riječ o materijalnoj ili nematerijalnoj imovini), uz mogućnost komplementarnog ulaganja u obrtna sredstva koje može iznositi do maksimalno 30% cjelokupnog iznosa zajma. Najčešće ulaganje u osnovna sredstva je ulaganje u kupnju strojeva i opreme.
Zajam za obrtna sredstva je namijenjen isključivo za financiranje obrtnih sredstava, a najčešće ulaganje je u plaće zaposlenika i repromaterijal.

Što se NE MOŽE financirati?
Popis stavki koje se ne mogu financirati je definiran od strane HAMAG-BICRO-a:
Investicijski zajmovi – financiranje PDV-a, refinanciranje postojećih obveza, podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za zajam, investicije koje služe u osobne svrhe, izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti, kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima, kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba, kupnja osobnih vozila te kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje.
Zajam za obrtna sredstva – financiranje PDV-a, refinanciranje postojećih obveza, podmirenje obveza prema državi, podmirenje obveza prema financijskim institucijama, podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za zajam, pribavljanje vrijednosnih papira, davanje zajmova kupcima ili drugim pravnim i fizičkim osobama, ulaganja koja služe u osobne svrhe te posredovanje u trgovini s inozemstvom.

Koji su rokovi za korištenje zajma i uz koje instrumente osiguranja?
Korištenje investicijskih zajmova u pravilu traje do 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o zajmu dok korištenje zajma za obrtna sredstva u pravilu traje do 3 mjeseca.
Instrumenti osiguranja su zadužnice korisnika zajma. Ovisno o procjeni rizika mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja te zasnovati založno pravo na dugotrajnoj imovini financiranoj zajmom.

Više informacija i detaljan prikaz o ESIF zajmovima možete vidjeti na sljedećoj poveznici: